Сдружение местна инициативна група Летница-Ловеч

Начало

Покана за общо събрание

31.08.2023 г.
В съответствие с устава на Сдружение „МИГ Летница - Ловеч“, по решение на Управителния съвет, имам удоволствието да ви поканя на редовно заседание на Общото събрание на организацията.
Събранието ще се проведе на 14.09.2023 година от 13.00 часа, в Младежки център на община Летница.

свали поканата

Начало

Покана за конференция 

31.08.2023 г.
В продължение на проведените вече срещи, обучения и дискусии ви каним на втора информационна конференция във връзка с приемане на Стратегия за водено от общността местно развитие на територията на МИГ Летница - Ловеч. Конференцията ще се проведе на 14.09.2023 година, от 10.30 до 12.30 часа в Младежки център - Летница.

свали поканата

Начало

Обучение за местни лидери

23.08.2023 г.
В процеса на разработване на Стратегия за водено от общността местно развитие на територията на МИГ Летница - Ловеч ви каним на обучение за местни лидери от територията. 
Обучението ще се проведе на 25.08.2023 година, от 11.00 часа.

свали поканата

Начало

Информационна конференция 

03.08.2023 г.
Уважаеми дами и господа,  В продължение на проведените вече срещи, ви каним на информационна конференция във връзка с разработване на Стратегия за водено от общността местно развитие на територията на МИГ Летница - Ловеч. Конференцията ще се проведе на 08.08.2023 година, от 10.00 до 15.00 часа в Младежки център - Летница.

Начало

Провеждане на работни срещи в селата в община Ловеч

26.07.2023 г.
На 25.07.2023 година МИГ Летница - Ловеч проведе работни срещи в селата Радювене, Лисец и Слатина. Събитията се организират във връзка с разработване на Стратегията за водено от общността местно развитие. 
В срещите се включиха над 30 души - представители на местния бизнес, земеделски производители, читалищни деятели и кметове на села. Те получиха информация за процеса на подготовка на стратегията, задаваха въпроси и споделяха своите идеи за проекти, които да се включат в нея. 
Целта на Местна инициативна група Летница - Ловеч е разработване на водена от общността стратегия за устойчиво икономическо развитие на територията на община Летница и селата от община Ловеч. За да отговаря максимално на нуждите и готовността на местната общност и местните предприемачи, участието на местната общност в нейната подготовка е от ключова важност. 
За да се гарантира максимално отворен и прозрачен процес на подготовката на стратегията, през месец август предстоят още срещи, обучения и конференции, на които заинтересованите страни да обсъдят обща визия и конкретни проекти, които да залегнат в стратегията.
Разчитаме на всички, които имат идеи за развитие на устойчив бизнес и инициативи в селата и са готови да застанат зад тяхното осъществяване!
Дейностите се реализират от МИГ Летница - Ловеч в изпълнение на Договор №: РД 50-74/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

свали поканата

Начало

ПОКАНА за работна среща във връзка с разработване на Стратегия за водено от общността местно развитие

03.07.2023 г.
Уважаеми дами и господа,  Каним ви на работна среща във връзка с разработване на Стратегия за водено от общността местно развитие. На тази среща ще получите информация за процеса на подготовка на стратегията и ще можете да дадете своите предложения за проекти, които да се включат в нея.  Както знаете, Местна инициативна група Летница - Ловеч е създадена и работи с цел разработване на стратегия за устойчиво икономическо развитие на територията на община Летница и селата от община Ловеч. За да отговаря максимално на нуждите и готовността на местната общност и местните предприемачи, вашето участие в нейната подготовка е от ключова важност. Затова разчитаме на вашата ангажираност и идеи за проекти, които да бъдат включени в стратегията. 
Срещите ще се проведат на 25.07.2023 година, при следния график:
 - От 10.00 до 11.30 часа - в кметството на село Радювене;
- От 13.00 до 14.30 часа - в кметството на село Лисец;
 - От 15.30 до 17.00 часа - в кметството на село Слатина. 

свали поканата

Начало

Учредително събрание на местна инициативна група на територията на общините Летница и Ловеч

06.08.2021 г.
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА И ОБЩИНА ЛОВЕЧ,
канят жителите на община Летница - град Летница и селата Горско Сливово, Крушуна, Кърпачево и жителите на селата на община Ловеч (с изключение на град Ловеч - град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) – Абланица, Александрово, Баховица, Брестово, Българене, Владиня, Горан, Горно Павликене, Гостиня, Деветаки, Дойренци, Дренов, Дъбрава, Изворче, Йоглав, Казачево, Къкрина, Лешница, Лисец, Малиново, Прелом, Пресяка, Радювене, Скобелево, Славяни, Слатина, Смочан, Соколово, Стефаново, Сливек, Тепава, Умаревци, Хлевене, Чавдарци, да участват в Учредителното събрание за учредяването на „Местна инициативна група ЛЕТНИЦА - ЛОВЕЧ“.
Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство между Община Летница, Община Ловеч (с изключение на град Ловеч - град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) и местни представители на стопанския и нестопанския сектор, действащи на обособената територия.
Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИГ ЛЕТНИЦА – ЛОВЕЧ“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител. 
УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 31. 08. 2021 г. от 14:00 ч. в зала „Форум“ в сградата на Община Летница.

виж повече